Navigation

Jump to main content
Materialsysteme der Nanoelektronik
Group Photos

Group Photos


2020

Group 01-2020:

Front row starting from left:
Paul Plocica, Oliver G. Schmidt, Felix Gabler, Tianming Li, Carmen Dalluege, Yeji Lee, Shaista Andleeb, Karthikeyan Manga Loganathan, Jiang Qu

Back row starting from left:
Zhe Li,  Vineeth K Bandari, Jinhui Wang, Fei Li, Yu Hong, Jing Shang,  Dr. Jiawei 

2019

Group 03-2019: Shengkai Duan, Karthikeyan Manga, Feng Zhu, Shaista Andleed, Somayeh Moradi, Vineeth Kumar Bandari, Oliver G. Schmidt, Jiang Qu, Paul Plocica, Yu Hong, Tianming Li, Yucheng Zhu, Zhe Li, Jinhui Wang, Carmen Dallüge, Yang Nan, Yang Li, Cheng Liu, Fei Li, Bingkun Sun

2017


Group 4.10.2017

 

2016


Group 9.2.2017

 

2015


Group 3.10.2015

 

2014


Group 10.09.2014

 

2013


Group 29.08.2013

 


Group Rolled-up Nanoelectronics 2013

 

2012

  
Group 2012

 

2011

  
Group Rolled-up Nanoelectronics 2011

 


Group Nanospintronics 2011

 

2009


Group Rolled-up Nanoelectronics 2009

 

Press Articles