Navigation

Jump to main content
Materialsysteme der Nanoelektronik
Members

Members


Professorship of Material Systems for Nanoelectronics

Professorship of Material Systems for Nanoelectronics  
Oliver G. Schmidt
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt
Professor of Material Systems for Nanoelectronics
Secretary  
Carmen Dallüge
Group Leaders  
Dr. Feng Zhu
Group Leader Rolled-up Nanoelectronics
Priv. Doz. Dr. Heidemarie Schmidt
Group Leader Nano-Spintronics
Technical Staff  
Paul Plocica
Postdocs   
Dr. Danilo Bürger
Dr. Danilo Bürger
PhD Students  
Vineeth Kumar Bandari
Shengkai Duan
Fei Li
Yang Li
Karthikeyan Loganathan Manga
supported by ESF
Somayeh Moradi
Jinhui Wang
Jiang Qu
Tianming Li
Tianming Li
Shaista Andleeb 
Tianming Li
Felix Gabler
Students and HiWis  
 
Yu Hong
Yeji Lee
Zhe Li
Raana Hatami Naderloo 
Jing Shang
Bingkun Sun
Yucheng Zhu

Press Articles