Jump to main content
Forschungsgruppe Regularisierung
Research Group

Research group

Present Members and Cooperative Members of the Research Group
Dr. Yu Deng (Chemnitz)
Prof. Dr. habil. Robert Plato (Siegen)
Prof. Dr. Frank Werner (Würzburg)
Prof. Dr. Irwin Yousept (Duisburg/Essen)
Dr. habil. Peter Mathé (Berlin)
Dr. habil. Hans-Jürgen Fischer (Dresden)
Prof. Dr. habil. Jens Flemming (Zwickau)
Prof. Dr. Markus Hegland (Canberra)
Prof. Dr. Ye Zhang (Fellow of A.v. Humboldt Foundation - Shenzhen)

Succesful PhD Students and Former PostDocs of Prof. Hofmann
Prof. Dr. habil. Jens Flemming
Dr. Daniel Gerth
Dr. Christopher Hofmann
Dr. Steven Bürger
Dr. Stephan Anzengruber
Dr. Yuanyuan Shao
Dr. Nadja Rückert
Dr. Marcus Meyer
Dr. Matthias Schieck
Dr. Romy Krämer
Dr. Dana Uhlig-Düvelmeyer
Dr. habil. Torsten Hein
Dr. Gunter Fleischer
Dr. Torsten Schröter
Dr. Reiner Hausding