Navigation

Springe zum Hauptinhalt
RetBul
Project | Проектът

Return migration and lifecourse decisions - the example of returning graduates to Bulgaria (RetBul)

Projekt Aims

The aim of this project is to examine decisions of Bulgarian migrants whether to stay in Germany or to return to Bulgaria after having graduated from a German university. The theoretical frame aims to combine migration theory and theories of societal change, bridging the gap between conceptualizations of human mobility and societal development. The research design focuses on the implementation of biographical approaches, focusing on the life course of migrants in retrospect. By taking a transnational research perspective, the research design follows the hypothesis that life course decisions of migrants are embedded in a transnational social space, thus integrating a broader variety of options than for non-migrants. However, also migrants are faced with uncertainty concerning the outcomes of their decisions, which are even reinforced by the transformative context in Bulgaria and the results of societal change throughout Europe. The focus on “return migration” is less understood as a normative component, but points to the direction of observation in the course of research.

Research Aims

The research focuses on the individual perspective of migrants, thus enabling to develop a better understanding of decisions whether to stay, to return or to develop a transnational biography. As a result of the research a typology is developed, showing the variety of migration decisions in the context of biographical stages, personality aspects, institutional regulations and further contextual factors. We also expect to contribute to institutional strategies aiming to support return migration and labour market positioning in the country of return. Our results may also be of relevance for international schools, international universities, labour market agents and other actors in the broad field of education and labour.

Research Strategy

We are doing fieldwork in Bulgaria and Germany during the years 2015 and 2016. We will carry out a series of biographical interviews with Bulgarian university graduates who returned to Bulgaria from their studies abroad. For comparison, we will carry out a second series of biographical interviews with Bulgarians who decided to stay in Germany after graduation from a German university. Our interviewees will mainly be found via snowball strategy, while we will take care of a maximum variety of our respondents considering age, gender, field of studies, source and destination region. Additionally, we will collect secondary data from statistical offices, schools and universities and carry out focused interviews with stakeholders in the field of international education, migration and integration.

Решението за миграция и ремиграция. Примерът на завърналите се високо квалифицирани кадри в Бълария (RetBul)

Цели

Проектът има за цел да анализира избора на висококвалифицираните българи, завършили висшето си образования в Германия, в полза на миграцията или на завръщането и реализация си в Родината. Проучването се фокусира върху взетото решение и влиянието му върху професионалното и личностно развитие на отделния субект в различните периоди от живота му. Следва се хипотезата, че изборът за ремиграция е проекция на транснационално социално пространство и поради това избралите да се върнат имат повече възможности за реализация в сравнение със завършилите в България. От друга страна, социалните промени в Европа и трансформационните процеси в България са причина за неяснотата от изхода на взетите от мигрантите решения.

Очаквани резултати

Проектът се фокусира върху индивидуалната гледна точка на мигранта и ремигранта. Това дава възможност да се разбере по-добре аргумента му да остане в чужбина, да се завърне в Родината или да замине за трета страна. В резултат на проучването ще се създадат типологии, показващи спецификата на решението за или против миграция, взето в различен етап от живота и повлияно както от личности фактори, така и от институционални и законови рамка. Ще се разработят и стратегии, които да подпомогнат по-доброто позициониране на ремигрантите на пазара на труда в България. Резултатите от проекта биха били от значение и за дейността на институциите свързани с образованието, като напр. чуждоезичните училища в България, университетите и др.

Методика

В рамките на проекта е предвидено провеждането на серия от интервюта с българи от различни възрастови групи, пол и образователен профил, завърнали се в България след приключване на обучението си в Германия и с такива, останали там. При намирането на събеседниците ще се следва подхода на „снежната топка“. Ще бъдат интервюирани и експерти, представители на администрацията и на държавните структури на Германия и България, както и ще се събере допълнителна информация от различни държавни институции, училища и университети, с цел да се изяснят действащите механизи в двете държави, влияещи при взимането на решение в полза на миграцията или на завръщането в Родината.

Presseartikel