Navigation

Springe zum Hauptinhalt
Universitätsbibliothek
Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk

Srdečně vítejte na stránkách projektu „Česko-Saská síť knihoven-Informace bez hranic“!

Ve středu zájmu projektu stojí vystavění trvalé a efektivní sítě přeshraničního transferu znalostí. To zahrnuje diskuzi o praktických možnostech přeshraničního přístupu k fondům zúčastněných knihoven, jakož i o jejich dostupnosti v rámci stávajících ujednání o meziknihovní výpůjční službě.
V průběhu projektu bude následovat doplnění fondů o větší množství e-knih, které budou pořízeny konsorciálním nákupem a zapojením vědeckých pracovníků zúčastněných institucí. Důležitou součástí projektu je výměna znalostí a zkušeností mezi projektovými partnery, především s ohledem na aktuální trendy, odpovídajícím výzvám ve vědě a vzdělání z perspektivy knihoven. Pohled za kulisy knihoven by měly studentům a budoucím vědeckým pracovníkům z Čech a Saska umožnit dva „dny knihoven“. Při nich budou objasněny knihovnické procesy a budou dány rady pro efektivní využívání informačních zdrojů ve vědě a vzdělávání. Od roku 2003 jsou na Technické univerzitě Chemnitz k dispozici zainteresovaným studentům a výzkumníkům ze Saska a Česka fondy „Česko-saské odborné knihovny“. Knihovnu, vzniklou jako dílčí projekt Česko-saských vysokoškolských projektů, jíž probudil k životu Prof. Dr. Peter Jurczek, se v posledních deseti letech podařilo rozšířit a dále se podařilo zintenzivnit a prohloubit i spolupráci mezi zúčastněnými vysokoškolskými knihovnami
Projekt „Česko-saská síť knihoven – Informace bez hranic“, podporovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci programu Cíl3, kofinancovaného spolkovou zemí Sasko a Českou republikou, navazuje na stávající zkušenosti a úspěchy. Kromě toho chce inovativně rozšířit a trvale prohloubit existující kooperaci vysokoškolských a vědeckých knihoven a stát se tak nosným pilířem česko-saského transferu znalostí.

Obsah webových stránek bude postupně doplňován a rozšiřován!

Těšíme se na Vaši další návštěvu na našich projektových webových stránkách!

Projektoví partneři:

  • Univerzitní knihovna Technické univerzity Chemnitz
  • Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz
  • Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
  • Krajská vědecká knihovna v Liberci

Doba trvání projektu:

01.12.2013 – 30.11.2014

Projektové prostředky:

cca 397 000 €

Projektové cíle:

  • Podpora dvojjazyčné, přeshraniční rešerše a přístupu k fondům
  • Přeshraniční výměna zkušeností a znalostí v oblasti řízení knihoven
  • Podpora transferu znalostí
  • Příspění k informační a knihovnické gramotnosti studentů a budoucích výzkumníků
  • Budování udržitelné a efektivní knihovnické sítě mezi Saskem a Českem

Projekt je podporován:

Univerzitní knihovna Západo české univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni je vysokoškolskou knihovnou, jejíž fond zahrnuje téměř 450 tisíc knih, časopisů, muzikálií a dalších informačních zdrojů, z toho cca 170 tisíc jich je ve volném výběru. Významnou část fondu tvoří elektronické oborové fondy – e-časopisy, e-knihy a databáze.

Univerzitní knihovna vybudovala systém odborných knihoven a studoven – vedle knihovny v univerzitním kampusu Bory se jedná o pedagogickou knihovnu, knihovnu právnické fakulty a filozofické fakulty, knihovnu zdravotnických studií, ekonomickou knihovnu v Chebu a dvě další odborné dílčí knihovny. Zde jsou nabízeny knihovnické a informační služby příslušníkům ZČU, stejně tak i široké veřejnosti.

Více informací naleznete zde.

Logo Pilsen

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci je největší veřejnou knihovnou v Libereckém kraji. Je krajskou knihovnou pro daný region, zároveň má funkci městské knihovny Liberce. Poskytuje klasické služby jako výpůjčky, informační služby, rešerše a bibliografické informace, MVS, přístup k internetu, školení aj. Knihovna představuje kulturní a společenské centrum komunálního života města Liberec.

Fondy knihovny se orientují na tradiční řemeslo regionu – sklo a textil – a dále na oblasti, které jsou zastoupeny jak na Technické univerzitě Liberec, tak na dalších školách v regionu.

Knihovna působí jako metodické a poradní centrum pro všechny knihovny libereckého regionu. Společná budova knihovny a synagogy, známá také jako stavba smíření, byla otevřena roku 2001.

Více informací naleznete zde.
Logo Liberec

Univerzitní knihovna Technické univerzity Chemnitz

Univerzitní knihovna Chemnitz je veřejná vědecká knihovna s více jak miliónem knih a časopisů. Vedle tištěného fondu zahrnuje knihovna značné množství elektronických zdrojů. K těm patří e-booky, elektronické časopisy a přes 200 databází. Univerzitní knihovna se skládá z centrální knihovny, dvou kampusových knihoven a patentového informačního centra. Univerzitní nakladatelství Chemnitz je přiřazeno k univerzitní knihovně jako samostatné oddělení.

Logo TU

Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz

Vysokoškolská knihovna se svým fondem, čítajícím cca 275 000 informačních zdrojů (monografie, normy, elektronické knihy, časopisy a databáze), poskytuje uživatelům v deklarovaných oborech rozsáhlé informační spektrum pro studium, odborné vzdělání a výzkum. Knihovna své fondy ustavičně zvětšuje a aktualizuje s cílem neustále vyrovnávat profil knihovny s profilem výuky a výzkumu vysoké školy. Knihovna je centrálním místem vysoké školy pro informace a komunikaci, které je se svou moderní architekturou prostředím inspirujícím k novým myšlenkám svých uživatelů. Komunikace vysokoškolské knihovny se kontinuálně rozšiřuje o mezinárodní kontakty.

Homepage vysokoškolské knihovny VŠ Zittau/Görlitz.

Logo Zittau

Technická univerzita Chemnitz – Vedoucí partner

Vedoucí projektu
Angela Malz

Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Straße der Nationen 62
09107 Chemnitz
angela.malz(at)bibliothek.tu-chemnitz.de
Tel.: +49 (0) 371 531 13100
Fax.: +49 (0) 371 531 13109

Koordinátor projektu
Adam Slabý

Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – UB Chemnitz
Straße der Nationen 62 - 218
09107 Chemnitz
adam.slaby(at)bibliothek.tu-chemnitz.de
Tel.: +49 (0) 371 531 37514
Fax.: +49 (0) 371 531 13109
+49 (0) 371 531 8197514 - Mail-Fax

Administrátorka
Zuzana Martinovičová

zuzana.martinovicova(at)bibliothek.tu-chemnitz.de
Sächsisch-Tschechisches Bibliotheksnetzwerk – UB Chemnitz
Straße der Nationen 62 - 218
09107 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 531 33216
Fax.: +49 (0) 371 531 13109

Vědecká pomocná síla
Petra Rösslerová

Univerzitní knihovna Západočeské Univerzity v Plzni

Ředitelka:
Miloslava FAITOVÁ (faitova@uk.zcu.cz)
Koordinátorka projektu:
Magda ŠRAJBOVÁ (msrajbov@uk.zcu.cz)

Univerzitní knihovna ZČU v Plzni
Univerzitní 18
CZ 301 00 Plzeň

Vysokoškolská knihovna Vysoké školy Zittau/Görlitz


Ředitel:
Ralf Schwarzbach (ralf.schwarzbach@hszg.de) )

Koordinátor projektu:

Eike Busch (E.Busch@hszg.de)

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstraße 12
02763 Zittau

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ředitelka:
Blanka KONVALINKOVÁ (konvalinkova@kvkli.cz)
Koordinátorka projektu:
Dana PETRÝDESOVÁ (petrydesova@kvkli.cz)

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Rumjancevova 1362/1
CZ 460 53 Liberec

Pracovní setkání projektového týmu - 12.12.2013

Dne 12.12.2013 se v Chemnitz uskutečnilo první pracovní setkání projektového týmu. Ve vánoční atmosféře se dojednaly organizační a obsahové kroky pro první projektová opatření. Co se jich týče, předložila Univerzitní knihovna TU Chemnitz jako vedoucí partner krátké prohlášení k administraci projektu a v závěru zodpověděla otázky projektových partnerů.

Fotogalerie z pracovního setkání

Zahajovací akce - 16.1.2014

Ve čtvrtek, dne 16.1.2014 se v prostorách centrální přednáškové budovy TU Chemnitz konala zahajovací akce projektu. Této události se zúčastnilo přes 75 hostů z Česka a Saska. Ti zde mohli získat nejen podrobné informace k projektu, poskytnut jim byl i rozsáhlý popis trvalé, česko-saské spolupráce na TU Chemnitz a dalších relevantních aktérů. Přednáška o budoucnosti informačního managementu knihoven v Čechách dodalo akci odbornou dimenzi. Při neformální diskuzi a rozhovorech se pak mohli vyměňovat zkušenosti, podněty i informace jakéhokoliv charakteru. Projektový tým je potěšen a věří v další zájem a podporu cílů a záměrů projektu Česko-saská síť knihoven.

Tisková zpráva
Program
Fotogalerie ze zahajovací akce

Prezentace ze zahajovací akce ve formátu PDF

UB Chemnitz - Ilona Scherm - UB Pilsen - IHK Chemnitz - B.Stoklasova

Workshop I. v Žitavě - 13.2.2014

Dne 13.2.2014 se v Žitavě konal první workshop v rámci Česko-saské sítě knihoven. Tématem workshopu byl společný, koordinovaný nákup e-knih. Ten zahrnuje nejen tematickou a odbornou koordinaci mezi knihovnami, ale i mezi projektovými partnery a výzkumníky, nýbrž i právní dimenze akvizice tohoto typu. Poskytnutí získaných e-booků a související právní nuance budou tématem příštího workshopu v Plzni.

Součástí projektu bylo také pracovní setkání, které patřilo přípravě nadcházejících opatření a akcí. V Žitavě se proto 13.2. projednaly detaily knihovnické stáže v březnu, jakož i první kroky k realizaci dne knihovny v Chemnitz v květnu 2014.

K programu

Přednáška k tématu Právo a elektronické informační zdroje

Stáž I. v Chemnitz - 25.-27.3.2014

Cíl3 projekt „Česko-saská síť knihoven“, usídlený v Univerzitní knihovně Chemnitz, má za jeden ze svých prvořadých cílů trvalé utváření přeshraniční kooperační sítě mezi vědeckými knihovnami v Sasku a Česku. Důležitým aspektem tohoto záměru je podpora výměny znalostí a zkušeností.
Za tímto účelem pozvala Univerzitní knihovna Chemnitz kolegyně a kolegy ze svých projektových partnerských knihoven z Liberce, Plzně a Žitavy na třídenní stáž. V jejím rámci hosté poznali všechny stanoviště knihovny, mimo to byly představeny i plány pro nově vznikající centrální univerzitní knihovnu v budově staré akciové přádelny. Hlavními tematickými body byly akvizice a zpracování dokumentů, zprostředkování informační gramotnosti, jakož i provoz vlastního univerzitního nakladatelství. K posledně jmenovanému tématu se účastníci také dozvěděli o realizaci myšlenky Open-Access, která na TU Chemnitz nabírá stále na důležitosti.
Ve vzájemné diskuzi k tematickým bodům projektu byly projednány také rozdíly v právě existujících provozech knihoven. Zatímco některé rozdíly spočívají v používaných systémech, postupech a protokolech, existují vedle toho ještě zásadní překážky pro budování a trvalé udržení přeshraniční sítě knihoven. S ohledem na požadované poevropštění kooperační sítě knihoven a společnou podporu česko-saského prostoru znalostí se jedná jen o to nalézt jednomyslné řešení pro odstranění překážek.

V rámci cíl3 projektu „Česko-saská síť knihoven“ se uskuteční ještě další stáž. Ta bude organizovaná v září 2014 Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Fotogalerie ze stáže I

Workshop II v Plzni – 16.4.2014

Workshop Elektronické informační zdroje II 16.4.2014 na ZČU v Plzni. Přednášky k EIZ - elektronickým informačním zdrojům a českému právu, k e-médiím a právu v Německu, k dostupnosti a financování EIZ v ČR, EIZ na ZČU, koncepce výzkumu společného katalogu. Informace projektových partnerů k výběrovým řízením na e-books, poznatky ze stáže v TU Chemnitz, informace k plánovaným akcím (viz program a zápis v příl., fotodokumentace na www k projektu). 23 účastníků.

Den knihovny v Chemnitz - 29.04.2014

Dne 29. května tohoto roku přijelo do Chemnitz 20 studentů ze Západočeské univerzity Plzeň a TU Liberec na první česko-saský den knihovny v rámci projektu Česko-saská síť knihoven. Pro první den knihovny byla zvolena hlavním odborným bodem germanistika, a sice kvůli specifické povaze knižní vědy a v neposlední řadě také z důvodu již existujících vynikajících kontaktů v oboru mezi zúčastněnými univerzitami.
Dopoledne představila vedoucí oddělení zpracování informačních zdrojů v Chemnitz, paní Monika Ullman projekt a objasnila podstatné údaje pro práci místní univerzitní knihovny. Zásadním motivem přeshraniční akce je přimět samotné studenty k zamyšlení se nad přeshraniční činností, v tomto případě ke studiu v zahraničí. K tomuto tématu vysvětlil pan Christian Werner, studentský pracovník IUZ, výhody a možnosti studijní lokality Chemnitz. V závěru následovala prohlídka různorodým kampusem. Po obědě poskytli Dr. Jörg Pottbeckers a Dr. Christoph Grube z profesury moderní němčiny a srovnávací literární vědy českým hostům hravý a zároveň poučný vhled do vědeckých prací v germanistice. Paní Katja Knop, odborná referentka pro germanistiku univerzitní knihovny Chemnitz, představila studentům metody a také nástroje rešerše v informačních zdrojích univerzitní knihovny. Přitom se kladl důraz obzvláště na databáze a elektronické informační zdroje vztahující se k oboru. Nově nabyté teoretické vědomosti mohli nakonec studenti prokázat v knihovně kampusu I na základě připravených úkolů. Prohlídka stanovištěm knihovny paní Sabinou Effenberger, vedoucí oddělení služeb, pak doplnila celý den knihovny.

Uni aktuell

Česko-saská síť knihoven se prezentovala při dni otevřených dveří - 17.5.2014

Česko-saská síť knihoven byla dne 17.5.2014 přitom, když se Univerzitní knihovna Chemnitz představila budoucím studentům TU Chemnitz. Vedoucí projektu a ředitelka knihovny, paní Angela Malz, zprostředkovala zainteresovaným návštěvníkům početné informace o rozličných aktivitách knihovny. Jako přeshraniční projekt je Česko-saská síť knihoven důkazem vysoce postavené internacionalizace TU Chemnitz, jež je tu a tam důležitým faktorem při rozhodování o místě studia. Doufáme, že budeme moci brzy mnoho z návštěvníků stánku univerzitní knihovny a Česko-saské sítě knihoven brzy přivítat jako studenty TU Chemnitz.

3. projektový workshop v Chemnitz - "Bibliometrie" - 25.6.2014

Dne 25.6.2014 se v Chemnitz uskutečnil již třetí projektový workshop v rámci Česko-saské sítě knihoven. Téma bylo tentokrát bibliometrie; napínavé avšak svým zaměřením také notně problematické téma. Knihovny jsou bezpodmínečně pro podporu výzkumu, ten chce naproti tomu své výsledky, především ve formě publikací, měřit. To má vedle subjektivních důvodů, jako je prestiž, také závažné důsledky pro vysokoškolskopolitická rozhodnutí, jakož i pro udělování prostředků. Česko-saská síť knihoven si vědomě dala za cíl také prohloubení praktické a konkrétní využitelnost v oblasti knihovnické práce; téma bibliometrie, jako relevantní a žhavě diskutované téma vědeckého diskursu, proto nemohlo chybět. Dopoledne prezentoval Dr. Jörg Hellwig (Elsevier) relevantní metody současné indexace vědecké „kvality“, jako je například pověstný impakt faktor, h-index nebo o něco méně známý eigenfaktor. Přitom objasnil výhody a nevýhody současného způsobu měření. V rámci praktického výkladu byla představena aplikace SciVal – produkt Elsevieru – jenž nabízí rozsáhlé možnosti bibliometrické analýzy, přičemž flexibilně interaguje s citační databází Scopus – rovněž produkt Elsevieru. Po obědě následovaly přednášky k bibliometrii univerzitní knihovny ZČU Plzeň a univerzitní knihovny TU Liberec. Ta úzce spolupracuje s na projektu se podílející Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, jež však svým zaměřením a cílovou skupinou nemá primárně s bibliometrií co do činění. Paní Firstová (Plzeň) představila původ bibliometrie a její pozvolnou přeměnu k měřítku vysokoškolské politiky, především v případě České republiky, což bylo představeno na příkladu RIV, na počtu bodů založeném rejstříku vědeckých výsledků, jenž zvýhodňuje především impaktované publikace. V závěru představila paní Zizienová (Liberec) na příkladu výzkumného institutu v Liberci spojení výzkumné politiky, rozhodnutí o rozpočtu a bibliometrie a rovněž zapojení univerzitní knihovny Liberec do jejich výběru. Zbývající body programu byly věnovány přípravě dalších akcí v rámci Česko-saské sítě knihoven. Téma bibliometrie bude ještě dlouho ovlivňovat vědecký a vysokoškolskypolitický diskurs. Do té míry byl workshop k tomuto tématu důležitým příspěvkem k odbornému propojení sítě mezi projektovými knihovnami, které mají trvale spoluutvářet česko-saský prostor znalostí.

Závěrečná akce - 11.11.2014 na ZČU v Plzni

Závěrečná akce 11.11.2014 na ZČU v Plzni. 43 účastníků. Zdravice kvestora ZČU. Přednášky - Sasko-česká spolupráce jako šance pro studenty germanistiky, Aktivity oddělení německého jazyka Ústavu jazykové přípravy, Open Access – otevřený přístup k výsledkům vědy, Politické dimenze Open Acces, Hodnocení projektu projektovými partnery, ČSSK – bilance a perspektivy pro dotační období 2014-2020. Prohlídka Univerzitní knihovny

Logo EFRE
Logo Ziel3
Logo STBN