TU Chemnitz Forschung Veröffentlichungen - aktuell Externe Innovationszirkel:

Externe Innovationszirkel:

Rehage, D., Petzoldt, A., & Bullinger, A.C. (2016, December 09). Externe Innovationszirkel: . Neue Potentiale der Open Innovation?! [TALK]., Berlin,