TU Chemnitz Spotlighting Innovative B2C-Businees Model Development

Spotlighting Innovative B2C-Businees Model Development

Grahsl, I., & Bullinger, A. C. (2014, June 03-06). Spotlighting Innovative B2C-Businees Model Development . [TALK]., Stuttgart,