TU Chemnitz A Survey on Visualization in Industrial Ergonomics

A Survey on Visualization in Industrial Ergonomics

Heft, W., Spitzhirn, M., & Rosenthal, P. (2013, June 17-18). A Survey on Visualization in Industrial Ergonomics. [TALK]., Leipzig.

https://dx.doi.org/10.2312/PE.EuroRVVV.EuroRVVV13.007-008