TU Chemnitz Forschung Veröffentlichungen - aktuell KomfoPilot - Comfortable Automated Driving

KomfoPilot - Comfortable Automated Driving

Beggiato M., Hartwich, F., Roßner, P., Dettmann, A., Enhuber, S., Pech, T., Gesmann-Nuissl, D., Mößner, K., Bullinger, A.C., & Krems, J.F. (2020). KomfoPilot - Comfortable Automated Driving. In G. Meixner (Ed.), Smart Automotive Mobility (pp. 71-154). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45131-8_2